Forrás: Netjogtár (https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=91100005.TV&targetdate=&printTitle=1911.+%C3%A9vi+V.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev)

 

1911. évi V. törvénycikk

a fehér vagy sárga foszforral való gyujtógyártás eltiltásáról

 

    1. § Fehér vagy sárga foszfort gyujtóáru készitéséhez használni tilos.
    Fehér vagy sárga foszforral készitett gyujtóárut olyan területről, a melyre jelen törvény hatály ki nem terjed, a magyar szent korona országainak területére hozni tilos.
    Fehér vagy sárga foszforral, vagy a 2. § értelmében tiltott más anyaggal készitett gyujtóárut raktáron tartani, árusitani vagy bárminő módon forgalomba hozni tilos.
    Fehér vagy sárga foszforral, vagy a 2. § értelmében tiltott más anyaggal való gyujtókészitésre szánt uj üzemek felállitására, ugyszintén a meglevő ily üzemek kibővitésére, valamint 1913. évi deczember hó 31-éig uj gyujtóárúgyárak felállitására telepengedély nem adható.
    Ezek a rendelkezések a bányákban használt biztonsági lámpák meggyujtására szolgáló gyujtózsinórokra alkalmazást nem nyernek.

    2. § A kereskedelemügyi minister felhatalmaztatik, hogy a fehér vagy sárga foszforon kivül más egyéb egészségi vagy biztonsági szempontból veszélyes összetételü gyujtóanyagnak és máznak gyujtóáru iparszerü előállitására való felhasználását, továbbá ily anyaggal készült gyujtóáruknak behozatalát eltilthassa.

    3. § A fehér vagy sárga foszfornak, ugyszintén az e törvény 2. §-a alapján kibocsátott rendelettel eltiltott más anyagnak a gyujtókészitésénél való felhasználására vonatkozó tilalom megtartását gyártási üzemekben az 1893. évi XXVIII. törvénycikkben megállapitott hatáskörükben a kir. iparfelügyelők, Horvát-Szlavonországokban az ott érvényben álló határozmányok szerint illetékes hatóságok ellenőrzik.
    Az iparfelügyelő a felügyelete alá tartozó gyártási üzemekben és ezekhez tartozó raktárakban a gyujtóárú gyártására használt anyagokból, valamint a kész gyujtóárukból mintát vehet és az üzem tulajdonosának, illetve helyettesének kivánságára ugyanabból a mintából egy részt hivatalosan lepecsételve, annak kezei közt hagyni köteles.
    A fehér vagy sárga foszforral, vagy más, a kereskedelemügyi ministernek ezen törvény alapján kiadott rendelete szerint tilos anyagokkal készitett gyujtóru raktáron tartására, árusitására és bárminő módon forgalomba hozatalára vonatkozó tilalom megtartását az 1884. évi XVII. törvénycikk (ipartörvény) 166. §-ában meghatározott iparhatóságok ellenőrzik.
    Az iparfelügyelők és iparhatóságok által e szakasz értelmében gyakorolt ellenőrzésnél követendő eljárást a kereskedelemügyi minister rendelettel szabályozza.

    4. § Vétséget követ el és a mennyiben a cselekmény sulyosabb beszámitás alá nem esik, 2000 K-tól 4000 K-ig terjedhető pénzbüntetéssel, visszaesés esetében pedig, ha a büntetés kiállása óta két év még nem telt el, ezenfelül 2 hónapig terjedhető fogházzal büntetendő és e mellett ipartelepe üzemének egy évig terjedhető megszüntetésével is sujtható az, a ki a jelen törvényben megállapitott tiltó rendelkezések ellenére gyujtóáruk készitésénél fehér vagy sárga foszfort, vagy a 2. § alapján kibocsátandó ministeri rendeletben eltiltott más anyagot használ.
    Az előbbi bekezdésben meghatározott vétségek a kir. járásbiróságok, Horvát-Szlavonországokban az ottani jogszabályok szerint illetékes biróságok hatáskörébe tartoznak.

    5. § Kihágást követ el és 20 K-tól 600 K-ig terjedhető pénzbüntetéssel, visszaesés esetén pedig 100 K-tól 1200 K-ig terjedhető pénzbüntetéssel és 15 napig terjedhető elzárással büntetendő az, a ki fehér vagy sárga foszforral készitett gyujtóáru behozatalára, továbbá a fehér vagy sárga foszforral vagy más, ennek a törvénynek alapján kibocsátott ministeri rendeletben tiltott anyagokkal készitett gyujtóáru raktáron tartására, árusitására s bárminő módon való forgalomba hozatalára megállapitott tilalmat megszegi.
    Ezek a kihágások az 1884. évi XVII. törvénycikk 166. §-ában, Horvát-Szlavonországokban ugyanazon törvény 184. §-a alapján megállapitott hatóságok hatáskörébe tartoznak.

    6. § Az e törvénybe ütköző vétség vagy kihágás megállapitása esetében a büntetésen felül a törvényben foglalt tilalom ellenére előállitott, az országba behozott, raktáron, valamint árusitásra vagy bárminő más módon forgalomba hozatalra készen tartott áru elkobzását és megsemmisitését is el kell rendelni. Az elkobzást és megsemmisitést az eljáró kir. biróságnak, illetve illetékes közigazgatási hatóságnak abban az esetben is el kell rendelnie, ha meghatározott személy ellen marasztaló itéletet hozni bárminő okból nem lehet.
    Felmentő itélet esetén a vett minta (3. § 2. bekezdés) értéke a panaszlott kifejezett kivánságára megtéritendő.

    7. § Horvát-Szlavonországokat illetőleg a kereskedelemügyi minister az ennek a törvénynek 2. és 3. §-ai alapján kibocsátandó rendeleteket a horvát-szlavon-dalmátországi bánnal egyetértőleg adja ki.

    8. § Ennek a törvénynek azok a rendelkezései, melyek a fehér vagy sárga foszfornak és más e törvény alapján kibocsátandó ministeri rendeletekben tiltott anyagoknak a gyujtókészitésnél való felhasználását eltiltják, 1913. évi január hó 1-én, azok a rendelkezései, melyek a fehér vagy sárga foszforral, vagy más tiltott anyagokkal készitett gyujtóáru raktáron tartását, forgalomba hozatalát és árusitását tiltják, 1913. évi julius hó 1-én, s végül a 1. § utolsóelőtti bekezdésének a telepengedélyek kiadását tiltó rendelkezései a törvény kihirdetésének napján lépnek hatályba.
    A törvényt a kereskedelemügyi minister, Horvát-Szlavonországokban pedig a horvát-szlavon-dalmátországi bán hajtja végre.

 

Az 1911. évi V. törvényjavaslat indokolása