Forrás: Netjogtár (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=92800038.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D40)

 

1928. évi XXXVIII. törvénycikk
a gyujtószeradóról szóló 1921. évi XI. tc. egyes rendelkezéseinek módosításáról, illetve kiegészítéséről

 

    1. § Az 1921. évi XI. tc. 2. §-a akképen módosul, hogy meglevő gyufagyári vállalat üzemi berendezését csak a pénzügyminiszternek a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértően adott engedélye alapján szabad kibővíteni és már meglevő gyufagyári vállalatok csak a pénzügyminiszternek a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértően adott engedélye alapján szabad másra átruházni vagy máshová áthelyezni.

    2. § Új gyufagyári vállalatot létesíteni, illetőleg üzembe helyezni jövőben is csak az 1921. évi XI. tc. 28. §-a alapján a pénzügyminiszternek a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértően adott engedélye alapján szabad. Az így nyert engedélyt csak a pénzügyminiszternek a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértően adott engedélye alapján szabad másra átruházni.

    3. § Az 1921. évi XI. tc. 29. § 2. pontja akképen módosul, hogy a gyufa alapárát (gyári ár), továbbá a gyufáért a nagykereskedési, valamint a közvetlen fogyasztás céljaira szolgáló forgalomban követelhető legmagasabb árt a pénzügyminiszter a kereskedelemügyi, valamint a népjóléti és a munkaügyi miniszterrel egyetértően időről-időre megállapítja és ellenőrizteti.

    4. § Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértően
    a) az üzemben levő hazai gyufagyárakban évenként előállítható gyufamennyiséget a fogyasztás várható szükségletéhez és az értékesítési lehetőségekhez képest az érdekelt termelők meghallgatása után megállapíthassa és az így megállapított keretmennyiséget az egyes üzemben levő gyufagyárak között az eddigi termeléseik és üzemi berendezéseik figyelembevételével szétoszthassa, továbbá
    b) az üzemben levő hazai gyufagyárakban előállított, valamint a külföldről behozott gyufa értékesítését rendeletileg megállapítandó feltételek mellett a gyufagyári érdekeltségből alakult és állami ellenőrzés alatt álló szervezetre bízza, végül
    c) a szükséges intézkedéseket rendeleti úton megtehesse.

    5. § Termelési kerettel nem bíró gyufagyárban gyufagyártás nem gyakorolható.
    A gyufagyárak a részükre megállapított termelési keretet túl nem léphetik. A termelési keret túllépése esetén függetlenül a jelen törvény 7. §-a értelmében kiróható büntetéstől, a termelési keret az illető gyufagyártól megvonható.
    Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy a gyufa behozatalának módozatait a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértően rendeleti úton szabályozhassa.

    6. § A pénzügyminiszternek a jelen törvény alapján a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértően kiadott rendelkezései miatt kártérítési igény nem érvényesíthető.

    7. § Aki e törvénynek rendelkezéseit vagy a pénzügyminiszternek a jelen törvény alapján a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértően kibocsátott rendelkezéseit megszegi, kijátssza, vagy a megszegésüknél vagy kijátszásuknál bármely módon közreműködik, bírói úton megtorlandó súlyos jövedéki kihágást követ el és függetlenül a cselekmény miatt a gyujtószeradóra (kincstári részesedésre) vonatkozó törvényes rendelkezések értelmében esetleg kiróható pénzbüntetéstől, 2 hónapig terjedhető elzárással és 10.000 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

    8. § E törvény kihirdetése napján lép életbe és annak végrehajtásával a pénzügyminiszter és a kereskedelemügyi miniszter bízatnak meg.

 

A gyujtószeradó módosításáról szóló törvényjavaslat indokolása