Forrás: Országgyűlési dokumentumok adatbázisa

 

Szerződés

 

    Egyrészt a m. kir. kormány (képviselve dr. Bud János m. kir. pénzügyminiszter úr Ő Nagyméltósága által), másrészt a Svenska Tändsticks Aktiebolaget, Stockholmban (alább röviden STAB-nak nevezve) között a következő szerződés köttetett:

1. §.

    A STAB, mely Magyarországon a Pesterzsébeti Gyufagyár r.-t. tulajdonosa, kötelezi magát, hogy ezen szerződés hatályba lépése után legkésőbb 6 hónappal saját maga vagy egy általa kijelölendő magyar társaság által a Magyarországon jelenleg működő összes többi gyufagyárakat úgymint:

Hangya (Albertfalvai Gyufagyár),
Szikra (Budafok, Szeged és Gyula),
Kecskemét,
Tokaj,
Kiskunfélegyháza és
Szombathely megvásárolja.

2 §.

    Ezen szerződés hatályba lépése esetére kötelezi magát a m. kir. kormány, hogy gyufának és gyufafélgyártmányoknak, mint pl. gyufadrótnak, stb. előállítására és ily áruknak belföldön való eladására, vagy kivitelére új engedélyeket 50 év alatt nem ad ki, kivéve ha a STAB kér ilyen engedélyt. Kötelezi magát továbbá a m. kir. kormány, hogy a külföldről behozott gyufa értékesítését, ha az a STAB megítélése szerint jelentékenyebb mennyiséget tesz, a STAB-nak engedi át.
    A STAB biztosítja annak a lehetőségét, hogy mindazok, akik a belföldi nagy- és kiskereskedelemben ez idő szerint vagy a jövőben gyufa eladással kívánnak foglalkozni, ezt akadálytalanul (külön engedély nélkül) megtehetik.

3. §.

    A STAB kötelezi magát, hogy a magyar gyufaipart fenntartja és Magyarország szükségletét a közönséges fogyasztási gyufában teljesen fedezi. A gyufa Magyarországon állítandó elő. Erőhatalom (vis major) esetében — tűzvész, hosszadalmas sztrájkok, vízkár, stb., melyek a magyar gyárakat megakadályoznák abban, hogy az ország szükségletét teljesen fedezzék, — a STAB-nak mégis joga lesz gyufát átmenetileg és csak az okvetlen szükséges mennyiségekben Magyarországba behozni.
    Hasonlóképen joga lesz a STAB-nak a jelen szerződés hatályba lépése utáni első két év alatt luxus árukat behozni, hogy ezáltal részére lehetővé tétessék ezen időszakban a luxus gyufák belföldi gyártásának előkészítése. Luxus gyufának tekintendők azok a gyufák, melyek felszerelésük és jobb minőségük folytán a francia monopólium által Svédországból behozott és árusított 101 bis és 101 ter típusok szerint osztályozott gyufához hasonlóak.
    Ezen két év elmúlta után is joga lesz a STAB-nak gyufát Magyarországba behozni; azonban köteleznie kell magát, hogy ilyen esetben ugyanolyan mennyiségű Magyarországon gyártott gyufát fog kivinni.

4. §.

    A magyar gyufaipar munkásainak száma és az alkalmazottaknak és munkásainak illetményei le nem szállíthatók. Az esetben azonban, ha olyan modern gépek alkalmaztatnak, melyek a munkások szükséges számának csökkentését lehetővé teszik, a munkások száma megfelelően csökkenthető, nem előbb azonban, mint ezen szerződés hatályba lépése után egy évvel.
    Mindazokban az esetekben, midőn az alkalmazottak vagy munkások számának ezen szerződés értelmében megengedett leszállítása következik be, köteles a STAB az elbocsátottakat lehetőleg egy másik gyárban alkalmazni.
    A STAB kötelezi magát, hogy ezen szerződés hatályba lépése után a magyar gyufaiparban nem alkalmaz újonnan több, mint legfeljebb 20 nem-magyar állampolgár személyt.

5. §.

    A gyártásra elsősorban belföldi fát kell felhasználni, amennyiben ilyen kapható és pedig ugyanazon áron, mint a behozott fa. A luxus és exportgyufa gyártására nézve a STAB fenntartja magának azt a jogot, hogy fát behozzon.

6. §.

    A m. kir. kormány kötelezi magát, hogy a jelenleg Magyarországon forgalomban levő közönséges fogyasztási gyufára nézve a »közvetlen fogyasztás céljaira szolgáló forgalomban követelhető gyufaárat« (detail eladási árat) 1929. december 31-éig bezárólag aranyértékben 50 pengő-fillérben és ezen idő után aranyértékben 60 pengő-fillérben állapítja meg 10 dobozból álló csomagonként, amidőn is feltételeztetik, hogy a bérek, fa- és egyéb nyersanyagárak, úgyszintén adók, vámok és más illetékek változást nem szenvednek. — A kormány mindazonáltal minden egyes évben megváltoztathatja az árakat, azonban ármegváltoztatás sem felfelé, sem lefelé nem történhetik, ha a fentebb említett adatokból adódó különbözet a termelési költségekben legalább 10%-ot nem tesz ki. Amennyiben a termelési költségek legalább 10%-nyi olcsóbbodást mutatnak, úgy az eladási ár ennek megfelelően leszállítható. Ha ezzel szemben a termelési költségek legalább 10%-nyi drágulást mutatnak, úgy az eladási árat megfelelően fel kell emelni.
    Ha rendkívüli körülmények folytán a gyufafogyasztás Magyarországon több, mint 10%-kal meghaladná a fogyasztás normális növekedését, a m. kir. kormány az árat leszállíthatja. Ez az árleszállítás azonban a STAB-nak a természetes népességi szaporodás alapján számítható nyereségét nem csökkentheti.
    A m. kir. kormány kötelezi magát, hogy a luxusgyufák és a más formájú gyufák árát a STAB-bal egyetértőleg állapítja meg, azonban mindig úgy, hogy hasonló számú gyufánál ezen áruk árai mindig magasabbak legyenek, mint a közönséges fogyasztási áruk árai. A m. kir. kormány kötelezi magát továbbá, hogy a gyufa gyári- és nagykereskedői árait a STAB-bal egyetértőleg állapítja meg.

7. §.

    A STAB köteles a magyar államnak minden legfeljebb 56 szálat tartalmazó doboz után 1,36 pengő-fillér fogyasztási adót fizetni. A m. kir. kormánynak azonban joga lesz ezen adótételt megváltoztatni, de nem emelheti fel annyira, hogy azáltal a gyufafogyasztás emelkedése a normális népszaporulathoz képest elmaradjon. A fogyasztási adó emelése vagy mérséklése esetében a gyufa eladási árát is megfelelően meg kell változtatni. A szerződés időtartama alatt a gyufát másféle adóval megterhelni nem szabad.
    Az exportált gyufa a fogyasztási adó alól mentes.
    A m. kir. kormány kötelezi magát, hogy a szerződés tartama alatt a gyújtószerszámokra legalább is a jelenlegi adót fenntartja. Amennyiben a gyufafogyasztás Magyarországon a normális népességi szaporodás arányában nem emelkedik, a STAB a gyújtószerszámok adójának megfelelő felemelését követelheti.
    A Magyarországon alapítandó társaság jogosult a STAB-bal olyan szerződést kötni, melynek értelmében a társaság a költségek folytán előállott adósság törlesztésére, ha a 6. §-ban említett detail eladási ár 10 dobozból álló csomagonként 50 pengő-fillérnél nem magasabban állapíttatik meg, semmit sem utal át, ha azonban az említett ár 10 dobozból álló csomagonként 50 pengő-fillérnél magasabban állapíttatik meg, az esetben dobozonként 1 pengő-fillérnyi összeget a STAB-nak évenként adómentesen átutalni köteles.

8. §.

    A következő ú. n. altruista intézetek és pedig az Országos Központi Hitelszövetkezet, a Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete és a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége, valamint a Magyar Földhitelintézet, esetleg más nagy pénzintézetek is egyetemleges kezesség mellett 36 millió dollár névértékű közös kötvényt bocsátanak ki egy általuk alapítandó közös szervezet útján, azonban saját felelősségük épségben tartásával.
    Ezt a kölcsönt a földreform finanszírozására kell fordítani. Ha azonban a teljes összeg erre a célra nem volna szükséges, az esetben a kölcsön fennmaradó részét hosszú lejáratú kölcsönök nyújtására kell fordítani.
    A kibocsátó intézetek egyetemlegesen felelősek azért, hogy az alapítandó közös szervezet a kamat- és törlesztési szolgálatot kifogástalanul el fogja látni. Hogy a kibocsátó intézetek, illetőleg az alapítandó közös szervezet ezen kötelezettségüknek megfelelhessenek, a következő rendelkezések szolgálnak:
    1. a földreformtörvény folytán, azonban nem vagyonváltságként, a nagybirtokosoktól kisajátított és a kisbirtokosok között szétosztott mintegy 450.000 kat. holdat kitevő föld a földreform finanszírozásának biztosítására szolgál;
    2. a kibocsátott kötvények alapját alkotó kölcsön kamat- és törlesztési szolgálatához szükséges összegek, a közadókkal együtt és olyan időben szedetnek be, hogy a kamat- és törlesztési szolgálat pontos ellátása biztosítva legyen és a kötvények kamat- és törlesztési részletei teljesen fedezve legyenek.

    A m. kir. kormány kötelezi magát, hogy a kamat- és törlesztési szolgálathoz szükséges összegeknek az említett módon való beszedésére vonatkozólag a törvényhozás elé törvényjavaslatot terjeszt.
    A STAB kötelezi magát, hogy a fent említett kötvényeket 36 millió dollár névértékben 92%-os árfolyamon átveszi. A kötvények, melyek dollárban lesznek kiállítva és a new-yorki Stock Exchange szokványa szerint fognak libelláltatni, évi 5 és 1/1%-kal kamatoznak, a kamatok félévenként utólagosan fizetendők. A kamatok és a tőke visszafizetése Magyarországon semmiféle adó alá nem eshetik. 50 év alatt az összes kötvények törlesztendők.
    A kötvényeknek a STAB által való átvétele három egyenlő évi részletben fog történni és pedig oly módon, hogy a STAB legkésőbb 6 hónappal ezen szerződés hatályba lépése után 12 millió dollár névértékű ily kötvényt vesz át; további 12 millió dollárt köteles a STAB egy évvel az első átvétel után és a hátralevő 12 millió dollárt még egy évvel később átvenni.
    A kölcsön különös biztosítására azok a jogok fognak szolgálni, melyeket ez a szerződés a STAB-nak biztosít mindaddig, amíg a kölcsön kamatokkal együtt teljesen vissza nincs fizetve.
    A kibocsátó intézetek, illetve a kibocsátó intézetek által alapítandó közös szervezet fenntartják maguknak a jogot, hogy a kötvényeket egészben vagy részben beváltják, az egyes tranche-okra nézve mindazonáltal nem előbb, mint 10 évvel azoknak a STAB által történt átvétele után. Ily beváltást legalább egy évvel előbb felmondásnak kell megelőznie és a beváltási határidőknek a kamatesedékességi határidőkkel össze kell esniük.
    A kölcsön időelőtti teljes visszafizetése esetében a m. kir. kormánynak joga lesz ezt a szerződést felmondani; semmi esetre sem előbb azonban, mint 25 évvel a teljes visszafizetés után, feltéve, hogy ezáltal a szerződés össztartama 50 évet nem fog meghaladni.

9. §.

    A gyufaadóra vonatkozólag a jelenleg érvényben levő és az 1927. június 8-i törvényjavaslatban tervezett törvényes rendelkezések a szerződés tartama alatt érvényben maradnak. Ehhez képest az 1927. június 8-i törvényjavaslatban tervezett kényszerkontingentálás is érvényben marad. Ha a STAB már valamennyi gyárat átvette, a gyártást a lehető legjobban berendezheti ezen szerződés rendelkezéseinek tekintetbe vétele mellett.

10. §.

    Jelén szerződés a minisztertanács hozzájárulása után lép életbe és miután az abban említett törvények életbeléptek.
    A STAB csak az esetben jogosult ezen szerződéstől visszalépni, ha az illető törvények életbelépése ezen szerződés aláírása után két hónapon belül nem következett be.
    A m. kir. kormány kötelezettséget vállal, hogy új gyufa- és fadrótgyárak (azokon felül, amelyek jelenleg Magyarországon üzemben vannak) nem fognak mindaddig felállíttatni, míg a törvényhozás döntése be nem következett.

11. §.

    Az ezen szerződésből esetleg előálló minden vitás esetben a szerződő felek egy három tagú választott bíróság kizárólagos illetékességének vetik magukat alá. Ezen bíróságba mindegyik fél egy-egy tagot küld, akik együtt egy elnököt választanak. Ha a két tag a választandó elnök személyében megegyezni nem tud, az esetben az elnököt a hágai nemzetközi döntőbíróság elnöke jelöli ki. Egyébként a választott bíróságokról szóló 1911. évi I. törvénycikk rendelkezései irányadók.

    Ezen, két eredeti példányban kiállított szerződés felolvastatott és helyesnek találtatott.

Budapest, 1928. évi május hó 16.

 

Svenska Tändsticks Aktiebolaget.
W. Ahlström s. k.

 

Bud János s. k.
m. kir. pénzügyminiszter

Előttünk mint tanuk előtt:
dr. Kovács Dezső s. k.
dr. Pollermann Pál s. k.


 Svenska Tändsticks Aktiebolaget

WA/FL.

Budapest, 1928. május 16.

Nagyméltóságú dr. BUD JÁNOS pénzügyminiszter Úrnak

Budapest.

    Ezennel van szerencsém Nagyméltóságoddal a következőket közölni:
    A közöttünk a mai napon kötött megegyezéssel kapcsolatosan a 8. §-ban említett 36 millió dollár névértékű kötvények átvételére vonatkozólag ezennel kijelentjük, hogy hajlandók vagyunk a kötvényeket egyelőre 500.000 dolláros részletekben átvenni. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a kötvényeket egy vagy több közvetlenül általunk, vagy hozzánk csatlakozott társaságok által eszközlendő kibocsátáshoz fedezetként felhasználhassuk. Ily kibocsátások azonban a kibocsátó magyar intézetek bármiféle megterhelése nélkül kell, hogy végrehajtassanak és azok keresztülviteléhez az ő részükről közreműködést nem kívánunk. Az ilyen kibocsátásokhoz esetleges prospektusokat a megegyezés értelmében tehát magunk fogunk kidolgozni, még pedig saját költségünkön.
    Jogunk lesz arra is, hogy a kötvényeket elzálogosítsuk vagy eladjuk és közvetlenül a piacra is vihessük. Hasonlóképen jogunk van arra is, hogy előzetes, három havi bejelentés után az 500.000 dolláros kötvények kisebb részekre való feldarabolását tetszésünk szerint kieszközöljük. Ez a feldarabolás saját költségünkre fog történni. Kötelezzük magunkat továbbá, hogy mielőtt a kötvényeket esetleg közvetlenül piacra hozzuk, a m. kir. pénzügyminisztériummal összeköttetésbe lépünk, hogy a kötvények eladása oly módon történjék, hogy ezáltal a magyar hitel kárt ne szenvedjen.


 Svenska Tändsticks Aktiebolaget.

1928. május 16.

Nagyméltóságú dr. BUD JÁNOS m. kir. pénzügyminiszter Úrnak

Budapest.

    Magunkra vállaljuk továbbá azon kötelezettséget, hogy amennyiben kívánatosnak mutatkoznék, a Magyarországon ez idő szerint üzemben levő gyufagyárakból egyet vagy többet beszüntetni, ezen beszüntetés foganatosítása előtt legalább egy évi felmondással fogunk élni.
    Fogadja Nagyméltóságod legkiválóbb nagyrabecsülésünk kifejezését.

Svenska Tändsticks Aktiebolaget.
W. Ahlström s. k.

 

Szerződés német-magyar nyelven